>>

 Finansering av utlandsinvesteringar

Swedfund kan dela den finansiella risken med svenska företag som vill etablera sig i ett utvecklingsland eller expandera sin verksamhet i ett utvecklingsland. Med utvecklingsland menas ett land med en BNP som är lägre än 500 US-dollar per capita. 

Swedfund kan medverka med en tredjedel av den totala investeringen, som kan vara i form av aktiekapital, lån, garantier och delfinansiering av leasingavtal. Partnerskapet mellan företaget och Swedfund brukar vara i mellan 5 och 10 år.

Läs mer på www.swedfund.se

ALMI för små och medelstora företag och SEK för stora och medelstora företag, kan med lån medverka i finansiering av investeringar.

Läs mer på www.almi.se

Hos EKN kan företag försäkra utlandsinvesteringar mot politiska risker.

Läs mer på www.ekn.se